Serveis energètics
En aplicació de la nostra política de convicció i contribució a la millor del medi ambient, GEINSTAL com a Empresa de Serveis Energètics (ESE) disposa de l'equip tècnic especialitzat en estudis de Eficiència i Auditories Energètiques per a la realització de Projectes d'Estalvi Energètic.

Tenim com a objectiu principal la reducció dels consums i projectar la renovació i millores en les instal·lacions, en el tot o en part, amb els estalvis energètics que es puguin aconseguir, assumint GEINSTAL els riscos tant tècnics com econòmics del projecte, utilitzant els "Performans Contracting" (PC) o Contractes de Serveis Energètics personalitzats.


Altres activitats